Privacy Policy


Tranex Logistics hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tranex Logistics houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tranex Logistics zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Hiernaast leest u hoe Tranex Logistics omgaat met persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) welke 25 mei 2018 in werking is getreden.

Algemene informatie over de AVG kunt u vinden op website van Autoriteit Persoonsgegevens, waar u onder andere het document AVG in een notendop (pdf) kunt vinden.

Wilt u liever een geprinte versie van onze hiernaast weergegeven privacy policy? Deze kunt u hier (pdf) downloaden en vervolgens uitprinten. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


AVG - GDPR